Adatvédelmi szabályzat

A PGGH Értékesítő, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2337 Délegyháza Robinson park 3., cégjegyzékszám: Cg.13-09-180769); továbbiakban adatkezelő működteti a „www.pankaandpietro.hu” internetes oldalt.

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

PGGH Értékesítő, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2337 Délegyháza Robinson park 3.

Cégjegyzékszám: Cg.13-09-180769

Adószám: 12994517-2-13

Statisztikai számjele: 12994517-7112-113-13

Levelezési cím: 2337 Délegyháza Robinson park 3.

Telefonszám:

E-mail cím: hello@pankaandpietro.hu

 

Az adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, melynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

 

 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 

Az Adatkezelő fenti jogszabályok figyelembevételével az alábbiak szerint állapítja meg adatkezelési szabályzatát:

 

 1. FOGALMAK:

 

Fogalmak

Törvény szerinti meghatározás

PGGH Értékesítő, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. vonatkozásában

Személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat- különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett neve, e-mail címe, postai címe, telefonszámai.

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

A „www.pankaandpietro.hu” oldal használata során a felhasználó, ügyfél.

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.

PGGH Értékesítő, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

PGGH Értékesítő, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Hatóság

2011. évi CXII. törvényben meghatározott Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

2011. évi CXII. törvényben meghatározott Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

 

 1. ADATKEZELÉS

 

Adatkezelő személyes adatot kizárólag a jelen adatkezelési szabályzatban meghatározott célból, jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, és csak azon adatokat, melyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek, a cél elérésére alkalmasak.

 

Az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Adatkezelő adatkezelés során törekszik biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, amennyiben az Érintett ezt lehetővé teszi.

 

 1. Az adatkezelés általános célja:

 

Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy

 • A regisztrált vásárlók tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a megfelelő színvonalú kiszolgálást (a továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett).

 • az Érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen.

 

 1. A kezelendő adatok meghatározása és az adatkezelés egyedi céljai:

 

A PGGH Értékesítő, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. szolgáltatásai egyes részeinek eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció során a „www.pankaandpietro.hu” oldalon az alábbi személyes adatokat kéri megadni, melyeket az Adatkezelő kezel:

 

Adat

Adatkezelés célja

E-mail cím

A „www.pankaandpietro.hu” szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges egyedi azonosító

Jelszó

A „www.pankaandpietro.hu” szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges egyedi azonosító

Név

A „www.pankaandpietro.hu” szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges egyedi azonosító

 

 

A www.pankaandpietro.hu” oldalon a regisztrált e-mail címükkel és jelszavukkal belépőkről olyan adatokat tárol, amelyek összeköthetők a belépett felhasználó személyes adataival, így az Adatkezelő az alábbi adatokat is személyes adatként kezeli:

 

Adat

Adatkezelés célja

IP-cím

A „www.pankaandpietro.hu” szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.

 

A www.pankaandpietro.hu” oldalt látogató, az oldal regisztrált felhasználók számára elérhető szolgáltatásait használó azon ügyfelek számítógépén, ahol ez engedélyezve van, az oldal információinak letöltésével egy időben egy informatikai megoldással (cookie) névtelen adatgyűjtést végez. Az így keletkezett adatokat az Adatkezelő személyes adatként kezeli:

 

Adat

Adatkezelés célja

IP-cím

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A „www.pankaandpietro.hu” oldalon a böngészés során meglátogatott aloldalak adatai

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A „www.pankaandpietro.hu” oldalon indított keresések

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A böngésző típusa

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

Az operációs rendszer típusa

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A képernyő felbontása

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

 

A www.pankaandpietro.hu” oldalt látogató, az oldal regisztrált felhasználók számára elérhető szolgáltatásait használó azon ügyfelek számítógépén, ahol ez engedélyezve van, az oldal információinak letöltésével egy időben egy informatikai megoldással (mérőkód) névtelen adatgyűjtést végez. Az így keletkezett adatokat az Adatkezelő személyes adatként kezeli:

 

Adat

Adatkezelés célja

IP-cím

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A „www.pankaandpietro.hu” oldalon a böngészés során meglátogatott aloldalak adatai

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A „www.pankaandpietro.hu” oldalon indított keresések

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A „www.pankaandpietro.hu” oldalon böngészéssel eltöltött idő

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A böngésző típusa

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

Az operációs rendszer típusa

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A képernyő felbontása

A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésekor, illetve az Érintett kérésére törlésre kerülnek.

 

 1. Az adatok továbbítása

 

Adatkezelő az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján jogosult közvetlen üzletszerzési, illetve üzemeltetési céllal személyes adatot harmadik fél részére továbbítani. A harmadik személy a hozzá eljutott személyes adatokat köteles az elvárható gondossággal kezelni, a jelen Szabályzat V. fejezetében foglaltak szerint.

 

 1. Adatszolgáltatás és előzetes tájékoztatás

 

A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az Érintett tájékoztatására, valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulás beszerzésére. A „www.pankaandpietro.hu” szolgáltatásai igénybevételéhez szükségesek személyes adatok, mely adatokat Érintett a regisztráció alkalmával ad meg Adatkezelőnek. Az Érintett a „www.pankaandpietro.hu” bizonyos szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott felhasználásához.

Az adatszolgáltatás önkéntes, az Érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

 

A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó alkalmazottai, illetve az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok ismerhetik meg. Az Adatkezelő munkatársait munkaszerződésük kötelezi, hogy a munkájuk során megismert személyes adattal nem élhetnek vissza. Adatfeldolgozó céggel kötendő szerződésekben Adatkezelő feltételül szabja, hogy az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatot megfelelő gondossággal kezeli.

 

 1. Az Érintett jogai és kötelezettségei

 

2011. évi CXII. törvény 14.§ „Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.”

 

 1. Érintett kérelmére történő tájékoztatás adás:

Személyes adataik kezeléséről az Érintettek tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás kérése kiterjedhet az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Érintett tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított, legkésőbb 30 napon belül, írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha az Érintett még nem nyújtott be Adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Egyéb esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

 

 1. Érintett személyes adatainak helyesbítése:

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Az Érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől – megjelölve a helyes adatokat – személyes adatai helyesbítését. Adatkezelő a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az Érintettet.

Az adatok helyesbítése az Érintett által is elvégezhetők, a „www.pankaandpietro.hu” oldalon a bejelentkezést követően a „saját adatok” között a Szerkesztés menüpontban.

 

 1. Hozzájárulás visszavonása:

Az Érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez szükséges, már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az Érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítést követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a nyilvántartásból a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.

 

 1. Személyes adatok zárolása:

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

 1. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

 1. Érintett kötelezettsége:

Az Érintett tudomásul veszi, hogy az általa a „www.pankaandpietro.hu” oldalon megadott vezeték- és keresztneve, valamint azonosítója (email címe) a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálható lehet.

Az Érintett tudomásul veszi, hogy az általa a „www.pankaandpietro.hu” oldalon megadott és a regisztráció során megjelölt nyilvános, nem nyilvános adatai valóságáért a PGGH Értékesítő, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. felelősséget nem vállal.

 

 1. Adatkezelő jogai és kötelezettségei:

 

 1. Személyes adat törlésének kötelezettsége:

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. kezelése jogellenes;

 2. az Érintett kéri;

 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -; feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt – kivéve ha levéltári őrizetbe kell adni -;

 5. azt bíróság vagy hatóság határozatában elrendelte.

 

 1. Személyes adat zárolásával összefüggő adatkezelői jogosultság:

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezése hiányában

 1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából,

 2. az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 1. Tájékoztatás megtagadása

Érintett kérelmére történő tájékoztatást az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 16. §-a alapján az abban meghatározott esetekben megtagadja.

 

 1. Személyes adat megjelölése

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

 1. Adatfeldolgozó:

Adatkezelő jogosult Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevételére. Az Adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak, a jelen szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az Érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Adatkezelő tájékoztatja az adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetővé tett személyes adatok módosulásáról, kezelhetőségének megváltoztatásáról tudomást szerez.

 

 1. Adatkezelő felelőssége

A PGGH Értékesítő, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. az Érintett által megadott információkért felelősséget nem vállal. Amennyiben a PGGH Értékesítő, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. tudomást szerez arról, hogy az érintett valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, a PGGH Értékesítő, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-nek jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint az adatvédelmi szabályok megsértését megvalósító személy felelősségre vonása érdekében.

 

Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. A PGGH Értékesítő, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal.

 

 1. Jogorvoslatok

Jogorvoslat a személyes adat helyesbítésének, zárolásának vagy törlésének megtagadása miatt:

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

 1. Bírósági jogérvényesítés:

Az Érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén, valamint személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás során az Adatkezelő által hozott döntés ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

 

A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat a PGGH Értékesítő, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az adatok tárolása magyarországi és külföldi szerverhálózaton történik. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlenül ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely érintett a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott Felhasználó regisztrációját törölni.

 

Adatkezelő kijelenti, hogy a vele ügyfélkapcsolatban álló vállalatok szerződésük keretein belül kötelezettséget vállaltak és vállalnak az adatbázisban található adatok jogszabályszerű kezelésére. Az Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy – szerződéses kötelezettségeik kikényszerítésén túl – nincs ráhatása arra, hogy azon vállalatok, amelyek hozzáférnek az Érintett adataihoz, betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Adatkezelő nem vállal felelősséget az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló vállalatok jogszabályszerű adatkezeléséért, valamint az online adatátvitelért.

 

 1. PIACKUTATÁS ÉS KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS

 

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresése alkalmával arról, hogy az adatait milyen forrásból szerezte, milyen célra és módon továbbá meddig kívánja felhasználni, milyen közreműködőt vesz igénybe, valamint a későbbi adatátadási szándékáról, továbbá arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor kérhető az adatkezelés megszüntetése.

 

Adatkezelő külön és össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon Érintettek személyes adatait, akik kizárólag a piackutatás vagy kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználásához adták hozzájárulásukat. Adatkezelő a rendelkezésre álló adatállományt folyamatosan felülvizsgálja. Adatkezelő tilalmi listát vezet azon Érintettek név- és lakcímadatairól, akik nem járultak hozzá vagy megtiltották személyes adataik közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő felhasználását. A tilalmi listán szereplő Érintettek részére Adatkezelő nem küld küldeményt, név – és lakcímadatukat a tilalmi lista fenntartásán kívül más célra nem használja fel.

 

 1. HATÁLY

 

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre – beleértve annak valamennyi alkalmazottját-, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során, megszerzett és kezelt.

 

Jelen Szabályzat 2018. április 16. napján lép hatályba.